LOVED BY GENERATIONS. CRAFTED BY YOU.
Ferrero visual

Warunki Użytkowania Witryny Internetowej

Ferrero International S.A., spółka należąca do Grupy Ferrero z siedzibą w Senningerberg pod adresem 16 Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg (zarejestrowana pod numerem B 60 814) („Ferrero", „my" lub „nas") jest pomiotem prowadzącym witrynę internetową www.ferrerocareers.com oraz mikrowitryny, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem wyżej wymienionej witryny internetowej (zwanych dalej każda z osobna „Witryną" lub łącznie „Witrynami"), oraz właścicielem treści zamieszczonych w Witrynach. Informujemy, że spółka Ferrero International S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek inne witryny internetowe lub aplikacje obsługiwane przez inne spółki Grupy Ferrero.

Witryna została stworzona i jest administrowana w imieniu spółki Ferrero przez spółkę Ferrero International S.A. z siedzibą w Senningerberg pod adresem 16 Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg.

1. Zgoda na Warunki użytkowania witryny internetowej

Dostęp do i korzystanie z Witryny podlegają następującym warunkom użytkowania („Warunki użytkowania”). Uzyskując dostęp do lub korzystając z Witryny, użytkownik zgadza się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania oraz wszelkich obowiązujących przepisów prawa. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki użytkowania, nie powinien korzystać z Witryny bez żadnych ograniczeń ani zastrzeżeń. Ferrero może zmienić niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie i według własnego uznania, aktualizując treść niniejszego wpisu. Użytkownik jest zobowiązany stosować się do wszelkich wprowadzanych zmian i w związku z tym powinien okresowo odwiedzać niniejszą stronę, aby zapoznać się z aktualnymi Warunkami użytkowania, które są dla niego wiążące.

2. Zamierzony sposób korzystania z Witryny

Witryna oraz opublikowane w niej Treści są przeznaczone wyłącznie do użytku niekomercyjnego, na potrzeby prywatne. Zabrania się wykorzystywania Witryny i opublikowanych w niej Treści w związku z dowolną działalnością komercyjną. Użytkownik może uzyskać dostęp do Witryny i opublikowanych w niej Treści, korzystając z funkcji i procedur określonych przez spółkę Ferrero. Wszelkie próby obejścia zabezpieczeń i procedur obowiązujących w Witrynie są zabronione.

Aby korzystać z Witryny, użytkownik musi mieć ukończone 16 lat. Niemniej jednak, niektóre Treści lub funkcje mogą podlegać różnym ograniczeniom wiekowym, które są związane z właściwym, lub prawnie dozwolonym dla niektórych grup wiekowych, charakterem dostępnych na niej treści. Użytkownik zostanie poinformowany o wprowadzeniu dodatkowych ograniczeń wiekowych, przyjmuje on do wiadomości konieczność respektowania ograniczeń wiekowych oraz poddania się weryfikacji wieku. Korzystając z Witryny lub dowolnych jej funkcji, użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni i uprawniony do zaakceptowania niniejszych Warunków użytkowania lub, jeśli nie jest pełnoletni, że uzyskał na to zgodę rodziców/prawnych opiekunów.

3. Treści i własność intelektualna; Warunkowe korzystanie z Treści

Treści oraz wszystkie inne materiały zamieszczone w Witrynie, w tym, bez ograniczeń, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do utworów, gier, rysunków, materiałów do pobrania o dowolnym charakterze, grafik, zdjęć, tekstów, filmów i nagrań audio, znaków towarowych i logotypów dostępnych w Witrynie (zwanych łącznie „Treściami") stanowią własność spółki Ferrero i/lub jej spółek powiązanych. Użytkownik może uzyskać dostęp do Witryny i korzystać z niej oraz dostępnych w niej Treści wyłącznie w celach prywatnych, niekomercyjnych lub w celu zapewnienia sobie rozrywki. Użytkownik nie może kopiować, powielać, ponownie wykorzystywać, retransmitować, adaptować, publikować, utrwalać, zamieszczać, przesyłać, rozpowszechniać, modyfikować, transmitować lub tworzyć dzieł pochodnych jakichkolwiek Treści w dowolny sposób, w celach publicznego odtwarzania lub w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Ferrero lub właściciela takich materiałów. Wszelkie prawa nieprzyznane na podstawie niniejszych Warunków użytkowania są wyraźnie zastrzeżone jako własność spółki Ferrero i/lub jej podmiotów powiązanych.

Wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe i logotypy oraz wszystkie nazwy produktów, znaki graficzne i hasła, które pojawiają się w Witrynie, są znakami towarowymi lub usługowymi (zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi) spółki Ferrero, jej podmiotów powiązanych i/lub licencjodawców, chyba że określono inaczej w niniejszych Warunkach użytkowania. Ferrero, jej podmioty powiązane i licencjodawcy wyraźnie zastrzegają sobie wszelkie prawa własności intelektualnej do wszystkich Treści opublikowanych w Witrynie. Użytkownik nie otrzymuje od Ferrero licencji do eksploatacji Treści opublikowanych w Witrynie. Ferrero, jej podmioty powiązane lub licencjodawcy mogą według własnego uznania dążyć do dochodzenia swoich praw własności intelektualnej w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo, w tym do wszczęcia postępowania karnego.

4. Wskazówki dla użytkowników

Witryna może być wykorzystywana przez użytkownika do kontaktowania się ze spółką Ferrero oraz dzielenia się swoimi przemyśleniami, informacjami i materiałami. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści, informacje oraz inne materiały przesyłane przez niego do Witryny (w tym m.in. za koncepcje kreatywne, sugestie i informacje zwrotne/informacje na temat produktów i usług Ferrero) („Treści tworzone przez użytkownika" ).

Wymienione poniżej kategorie zakazanych Treści tworzonych przez użytkownika są jedynie przykładami i nie stanowią wyczerpującej listy. Użytkownik bezwarunkowo zobowiązuje się nie przekazywać spółce Ferrero żadnych Treści tworzonych przez użytkownika, które:

 • mają oszczerczy, obraźliwy, obsceniczny, bluźnierczy, kontrowersyjny, podburzający, pornograficzny, nieprzyzwoity lub obraźliwy charakter;
 • stanowią złamanie lub naruszenie praw własności intelektualnej stron trzecich (m.in. utworów muzycznych, dzieł filmowych, zdjęć lub innych materiałów w odniesieniu, do których użytkownik nie posiada pisemnego upoważnienia właściciela takich materiałów do zamieszczania ich w Witrynie);
 • naruszają prawa do rozpowszechniania wizerunku lub prawa do prywatności stron trzecich;
 • zawierają groźby, mają przesłanki nękania lub zachęcają do zastraszania, rasizmu, dyskryminacji, fundamentalizmu, nienawiści lub naruszenia w jakikolwiek sposób nietykalności fizycznej dowolnej grupy lub osoby;
 • są w jakikolwiek sposób niedokładne, fałszywe lub wprowadzające w błąd;
 • są nielegalne lub zachęcają w sposób bezpośredni lub pośredni do podejmowania jakichkolwiek nielegalnych działań;
 • zachęcają do nielegalnego lub nieautoryzowanego kopiowania cudzych dzieł chronionych prawem autorskim, zawierają odnośniki do tego rodzaju dzieł lub dostarczają informacji dotyczących łamania środków bezpieczeństwa;
 • zawierają „ukryte” słowa powszechnie uważane za obraźliwe (tj. F@&#);
 • zawierają wirusy komputerowe lub inne komputerowe kody, pliki lub programy mające na celu zakłócenie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego, lub sprzętu telekomunikacyjnego; lub
 • zawierają dowolne reklamy, materiały promocyjne, niechciane wiadomości, spam, „łańcuszki szczęścia”, informacje o piramidach finansowych lub stanowią inną formę nagabywania.

Użytkownik przyjmuje niniejszym do wiadomości, że korzystając z Witryny będzie mieć kontakt z treściami i materiałami pochodzącymi z różnych źródeł oraz że spółka Ferrero nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, stosowność, użyteczność, bezpieczeństwo lub prawa własności intelektualnej do takich treści i materiałów.

Użytkownik nie może używać pająków, robotów, technik eksploracji danych lub innych automatycznych urządzeń lub programów do katalogowania, pobierania lub w inny sposób odtwarzania, przechowywania lub rozpowszechniania treści dostępnych w Witrynie. Ponadto użytkownik nie może wykorzystywać wymienionych powyżej automatycznych urządzeń lub programów do zmieniania treści i wyglądu Witryny lub podejmowania prób obejścia ograniczeń w dostępie i autoryzacji przyznanych użytkownikowi zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Użytkownik nie ma prawa odsprzedawać praw do korzystania z lub dostępu do Witryny osobom trzecim.

5. Tytuł własności Treści stworzonych przez użytkownika

Możemy umieścić w Witrynie funkcje, które pozwalają użytkownikowi na przesyłanie, udostępnianie, wysyłanie, przekazywanie lub publikowanie w niej komentarzy, zdjęć, filmów, utworów muzycznych lub wszelkich innych materiałów lub treści, na których przesłanie możemy zezwolić (Treści tworzone przez użytkownika). Informujemy, że wszelkie Treści tworzone przez użytkownika, które użytkownik wysyła, zamieszcza, przekazuje lub publikuje mogą stać się publicznie dostępne oraz są i będą one uznawane i traktowane przez spółkę Ferrero jako niepoufne i niezastrzeżone (z wyjątkiem danych osobowych użytkownika, które będą traktowane zgodnie z postanowieniami naszej Polityki prywatności). Po przekazaniu Treści tworzonych przez użytkownika do Ferrero, stają się one automatycznie własnością Ferrero, a Ferrero staje się i będzie wyłącznym właścicielem wszystkich praw, tytułów własności i udziałów z nimi związanych (z zastrzeżeniem praw osób trzecich). Ponadto, w takim przypadku Ferrero i jej podmioty powiązane będą mogły swobodnie i bez ograniczeń wykorzystywać takie Treści stworzone przez użytkownika BEZ KONIECZNOŚCI WYPŁACENIA WYNAGRODZENIA ORAZ BEZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ W STOSUNKU DO UŻYTKOWNIKA, w dowolnym celu (z zastrzeżeniem wszelkich praw osób trzecich), w tym m.in. do:

 • eksploatacji i odtwarzania Treści tworzonych przez użytkownika na całym świecie w mediach elektronicznych lub cyfrowych dowolnego rodzaju w celach komercyjnych, marketingowych i/lub w ramach działań public relations przez czas nieograniczony;
 • eksploatacji i odtwarzania Treści tworzonych przez użytkownika do rozwoju, produkcji, reklamy, promocji i marketingu produktów.

Ferrero i jej podmioty powiązane mają także prawo do powielania, ujawniania, przesyłania, publikowania, transmisji lub zamieszczania w dowolnym medium, edytowania, modyfikowania lub usuwania całości lub dowolnej części Treści stworzonych przez użytkownika. Ferrero nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie Treści tworzonych przez użytkownika ani za jakiekolwiek podobieństwa Treści tworzonych przez użytkownika do ewentualnych przyszłych aktywności i działań Ferrero.

6. Linki do innych witryn

Witryna może zawierać linki do innych witryn internetowych, które nie są naszą własnością, nie są przez nas prowadzone lub utrzymywane. Wychodząc z naszej Witryny, użytkownik powinien zapoznać się z warunkami korzystania i zasadami ochrony prywatności każdej odwiedzanej przez niego witryny internetowej. Dodatkowo użytkownik powinien także, we własnym zakresie, ocenić wiarygodność każdej witryny internetowej, która wydaje się być lub informuje, że jest jedną z naszych Witryn (w tym witryn, do których linki znajdują się w wiadomościach elektronicznych). Mimo że w Witrynie mogą znajdować się linki do różnych witryn, nie kontrolujemy, nie rekomendujemy i nie wspieramy ich, oraz nie mamy związku z tymi witrynami internetowymi, opublikowanymi na nich treściami, przedstawionymi na nich produktami, usługami lub polityką prywatności. Użytkownik przegląda wszelkie witryny stron trzecich wyłącznie na własną odpowiedzialność. Pobieranie materiałów z niektórych witryn internetowych może wiązać się z ryzykiem naruszenia praw własności intelektualnej lub wprowadzenia wirusów do systemu komputerowego.

7. Prywatność

Prywatność danych osobowych użytkownika jest dla nas bardzo ważna. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jakie dane gromadzimy oraz w jaki sposób je gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i zarządzamy, należy zapoznać się z naszą Polityką prywatności , która ma również zastosowanie do korzystania przez użytkownika z naszych Witryn.

8. Zastrzeżenie odpowiedzialności/ Wyłączenie odpowiedzialności

UŻYTKOWNIK PRZEGLĄDA WITRYNĘ WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO. WITRYNA I CAŁE JEJ OPROGRAMOWANIE, USŁUGI, TREŚCI ORAZ TREŚCI TWORZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW UDOSTĘPNIANE ZA JEJ POŚREDNICTWEM SĄ DOSTARCZANE W SWOJEJ AKTUALNEJ POSTACI, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM, M.IN. DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZGODNOŚCI Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, GWARANCJI TYTUŁU WŁASNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DOROZUMIANEJ, W KTÓRYM TO PRZYPADKU NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. NIE OŚWIADCZAMY ANI NIE ZAPEWNIAMY, ŻE KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WITRYN, OPROGRAMOWANIA, USŁUG, TREŚCI LUB TREŚCI TWORZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW NIE NARUSZY PRAW OSÓB TRZECICH. NIE ZAPEWNIAMY TAKŻE, ŻE WITRYNA, JAKIEKOLWIEK TREŚCI LUB TREŚCI DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY BĘDĄ CAŁKOWICIE BEZPIECZNE, DOSTĘPNE NIEPRZERWANIE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE, LUB ŻE WITRYNA LUB SERWER, KTÓRY UDOSTĘPNIA WITRYNĘ, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z WITRYNY, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZA TREŚCI I WSZELKIE OŚWIADCZENIA, BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W NIEJ ZAWARTE, TREŚCI DOSTARCZONE PRZEZ OSOBY TRZECIE (W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, TREŚCI NARUSZAJĄCE PRAWA OSÓB TRZECICH), LINKI DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH LUB ICH CHARAKTER LUB TREŚCI, LUB JAKIEKOLWIEK INNE KWESTIE DOTYCZĄCE WITRYNY I KORZYSTANIA Z NIEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA. W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI NA PODSTAWIE DOWOLNEJ TEORII PRAWA, Z TYTUŁU JAKIEGOKOLWIEK CZYNU ZABRONIONEGO, NA PODSTAWIE DOWOLNEJ UMOWY, Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA LUB NA MOCY INNYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB ZASAD SŁUSZNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, ODSZKODOWANIA SANKCYJNE, ODSTRASZAJĄCE LUB JAKIEKOLWIEK INNE (W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, ZA HONORARIA DORADCÓW PRAWNYCH I KOSZTY OBSŁUGI PRAWNEJ, UTRATĘ ZYSKÓW, DANYCH, MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA ZE SPOSOBNOŚCI HANDLOWEJ, KOSZTY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ, URAZ CIELESNY LUB ZAWINIONĄ ŚMIERĆ), I NINIEJSZYM KAŻDY Z WYŻEJ WYMIENIONYCH TYTUŁÓW I PODSTAW ODPOWIEDZIALNOŚCI JEST WYŁĄCZONY NA MOCY UMOWY STRON, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZOSTALIŚMY POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, ODSZKODOWAŃ LUB KOSZTÓW. JEDYNYM ŚRODKIEM PRAWNYM PRZYSŁUGUJĄCYM UŻYTKOWNIKOWI W PRZYPADKU JEGO NEZADOWOLENIA Z WITRYNY JEST MOŻLIWOŚĆ ZAPRZESTANIA KORZYSTANIA Z NIEJ. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OKREŚLONE RODZAJE SZKÓD, ODSZKODOWAŃ LUB KOSZTÓW, W KTÓRYM TO PRZYPADKU NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

9. Zwolnienie z odpowiedzialności

Korzystając z Witryny, użytkownik zgadza się chronić, zabezpieczyć i zwolnić od odpowiedzialności spółkę Ferrero, członków jej władz, kierownictwo, pracowników, spółkę-matkę, spółki zależne, spółki powiązane, partnerów biznesowych, twórców witryn internetowych, przedstawicieli i pełnomocników (zwanych łącznie „Stronami zwolnionymi") w związku z wszelkimi roszczeniami, szkodami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, stratami, kosztami lub wierzytelnościami i wydatkami (w tym, ale nie wyłącznie, uzasadnionymi kosztami i opłatami z tytułu obsługi prawnej) wynikającymi z: (i) naruszeń przez użytkownika któregokolwiek z niniejszych Warunków użytkowania, (ii) Treści tworzonych przez użytkownika (w tym, ale nie wyłącznie, roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich, znaków towarowych, tajemnicy handlowej lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich, prawa do wykorzystania wizerunku, prawa do prywatności lub zniesławienia), (iii) wykorzystania przez użytkownika jakichkolwiek Treści lub funkcji dostępnych w Witrynie lub za jej pośrednictwem (z wyjątkiem przypadków, gdy roszczenie dotyczy naruszenia praw osób trzecich przez materiały stworzone przez spółkę Ferrero), (iv) naruszenia przez użytkownika obowiązującego prawa lub jakiejkolwiek umowy lub warunków uzgodnionych ze stroną trzecią, które mają zastosowanie do użytkownika, oraz (v) wszelkich innych kwestii dotyczących Witryny, dostępu do niej oraz jej wykorzystania przez użytkownika.

Użytkownik zgadza się dołożyć wszelkich starań, aby współpracować z nami w obronie w każdej tego rodzaju sprawie. Zastrzegamy sobie prawo, na koszt użytkownika, do podjęcia wyłącznej obrony i sprawowania kontroli w każdej sprawie podlegającej zwolnieniu z odpowiedzialności przez użytkownika.

10. Właściwe prawo/ Jurysdykcja

Wszystkie sprawy związane z Witryną i/lub Warunkami użytkowania podlegają prawu Wielkiego Księstwa Luksemburga i zgodnie z nim winny być interpretowane, bez względu na normy kolizyjne lub wybór prawa. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę, aby wyłączną właściwość rzeczową i miejscową dla wszelkich postępowań prawnych związanych z Witryną i/lub Warunkami użytkowania miały właściwe sądy z siedzibą w mieście Luksemburg.

Nasza Witryna jest dostępna na całym świecie, ale Treści omawiane lub przywoływane w Witrynie mogą nie być dostępne dla wszystkich osób lub we wszystkich obszarach geograficznych.

11. Klauzula salwatoryjna

Jeśli jakikolwiek warunek lub postanowienie niniejszych Warunków użytkowania zostanie orzeczone lub uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu w świetle jakiegokolwiek przepisu prawa lub porządku publicznego, takie postanowienie zostanie usunięte w zakresie, w jakim jest ono prawnie nieważne lub niewykonalne, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy i skuteczności.

12. Ustawa Digital Millennium Copyright Act („DMCA”) (dotyczy wyłącznie Stanów Zjednoczonych)

Zgodnie z naszą polityką, jeśli otrzymamy zawiadomienie o domniemanym naruszeniu zgodnie z amerykańską ustawą Digital Millennium Copyright Act z 1998 r. („DCMA”), podejmujemy stosowane działania, w tym między innymi usuwamy lub blokujemy dostęp do materiałów, co do których istnieje podejrzenie, że są przedmiotem działań naruszających prawo. Jeżeli użytkownik uważa w dobrej wierze, że materiały dostępne w jednej z naszych Witryn naruszają jego prawa autorskie, powinien przesłać odpowiedni wniosek lub zawiadomienie o naruszeniu związanym z Witryną lub jej Treścią do wyznaczonego przez Ferrero przedstawiciela na następujący adres:

Ferrero U.S.A., Inc. Attn: Consumer Relations 7 Sylvan Way, 4th Floor, Parsippany, New Jersey, 07054 Tel.: (800) 688-3552

13. Zrzeczenie się roszczeń, środki naprawcze

Nieskorzystanie przez nas częściowo lub w całości z jakiegokolwiek prawa lub zrzeczenie się przez nas prawa do dochodzenia roszczeń w związku z jakimkolwiek naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania przez użytkownika nie uniemożliwia późniejszego skorzystania z takiego prawa przez nas ani nie oznacza zrzeczenia się przez nas prawa do dochodzenia roszczeń w związku z późniejszym naruszeniem przez użytkownika tego samego lub jakiegokolwiek innego postanowienia Warunków użytkowania. Nasze prawa i środki naprawcze wynikające z Warunków użytkowania powinny być rozpatrywane łącznie, a korzystanie z powyższych praw lub środków naprawczych nie ogranicza naszego prawa do skorzystania z innych praw lub środków naprawczych.

14. Dane kontaktowe

Użytkownik mający jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące Witryny lub Warunków użytkowania, lub chcący zgłosić treści, które są jego zdaniem niezgodne z Warunkami użytkowania, może skontaktować się z nami, pisząc na adres email: career@ferrero.com.
© 2018 Grupa Ferrero. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ferrero logo