LOVED BY GENERATIONS. CRAFTED BY YOU.
Ferrero visual

WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ

Ferrero International S.A., spółka należąca do Grupy Ferrero z siedzibą w 16, Route de Trèves L-2633 Senningerberg Luksemburg (zarejestrowana pod numerem B 60 814) („Ferrero", „my" lub „nas") jest właścicielem treści i operatorem strony internetowej www.ferrerocareers.com oraz mikrowitryn, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej (zwana dalej „Stroną" lub łącznie „Stronami"). Informujemy, że spółka Ferrero International S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek inne strony internetowe lub aplikacje obsługiwane przez inne spółki Grupy Ferrero.

Niniejsza strona została stworzona i jest administrowana w imieniu spółki Ferrero przez firmę Ferrero International S.A. z siedzibą w 16, Route de Trèves L-2633 Senningerberg Luksemburg.

1. Zgoda na warunki korzystania z witryny internetowej.

Dostęp do i korzystanie z niniejszej Witryny podlega niniejszym Warunkom korzystania („Warunki korzystania z witryny internetowej”). Uzyskując dostęp lub korzystając z witryny internetowej, użytkownik zgadza się przestrzegać niniejszych warunków oraz obowiązujących przepisów prawa. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki, nie powinien z niej korzystać. Spółka Ferrero może zmienić niniejsze Warunki w dowolnym terminie i według własnego uznania, aktualizując treść niniejszego wpisu. Użytkownik jest zobowiązany stosować się do wprowadzanych na bieżąco zmian i w związku z tym, powinien okresowo odwiedzać naszą stronę, aby zapoznać się z aktualnymi Warunkami, które są dla niego wiążące.

2. Zamierzony sposób korzystania z Witryny.

Witryna oraz opublikowane na niej Treści są przeznaczone wyłącznie do użytku niekomercyjnego, na potrzeby prywatne. Zabrania się wykorzystywania Witryny i opublikowanych na niej Treści w związku z dowolną działalnością komercyjną. Użytkownik może uzyskać dostęp do Witryny i zawartych na niej Treści korzystając z funkcji i procedur określonych przez spółkę Ferrero. Wszelkie próby obejścia zabezpieczeń i procedur obowiązujących na Witrynie są zabronione.

Aby wejść na Witrynę, użytkownik musi mieć ukończone 16 lat. Niemniej jednak, niektóre treści lub funkcje mogą podlegać różnym ograniczeniom wiekowym, które są związane z właściwym lub prawnie dozwolonym dla niektórych grup wiekowych charakterem dostępnych na niej treści. Użytkownik zostanie poinformowany o wprowadzeniu dodatkowych ograniczeń wiekowych, poproszony o potwierdzenie, że spełnia wymogi wiekowe oraz potwierdzenie swojego wieku. Wchodząc na Witrynę lub korzystając z dowolnych jej funkcji, użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni i wyraża zgodę na niniejsze Warunki korzystania lub, jeśli nie jest pełnoletni, że uzyskał na to zgodę rodziców/prawnych opiekunów.

3. Treści i własność intelektualna; Warunkowe wykorzystanie z treści.

Treści oraz wszystkie inne materiały zamieszczone na Witrynie, w tym, bez ograniczeń, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do utworów, gier, rysunków, materiałów do pobrania o dowolnym charakterze, grafiki, zdjęć, tekstów, filmów i nagrań audio, znaków towarowych i logotypów dostępnych na Witrynie (zwanych łącznie „Treściami") stanowią własność Ferrero i/lub spółek zależnych. Użytkownik może korzystać z Witryny i dostępnych na niej treści wyłącznie w celach prywatnych, niekomercyjnych lub w celu zapewnienia sobie rozrywki. Zabrania się kopiowania, powielania, ponownego wykorzystywania, retransmisji, adaptowania, publikowania, utrwalania, przesyłania, rozpowszechniania, modyfikowania, transmitowania lub tworzenia dzieł pochodnych jakichkolwiek Treści w dowolny sposób, w celach publicznego odtwarzania lub w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Ferrero lub właściciela takich materiałów. Wszelkie prawa nieprzyznane na podstawie niniejszych Warunków korzystania stanowią własność spółki Ferrero i/lub jej podmiotów zależnych.

Wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe i logotypy oraz wszystkie  nazwy produktów, znaki projektowe i hasła, które pojawiają się na Witrynie, są znakami towarowymi lub usługowymi (zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi) firmy Ferrero, jej podmiotów zależnych i/lub licencjodawców, chyba, że w niniejszym dokumencie określono inaczej. Spółka Ferrero, jej podmioty powiązane i licencjodawcy wyraźnie zastrzegają sobie wszelkie prawa własności intelektualnej do wszystkich Treści opublikowanych na niniejszej Witrynie. Użytkownik nie otrzymuje od spółki Ferrero licencji do eksploatacji treści opublikowanych na niniejszej Witrynie. Spółka Ferrero, jej podmioty powiązane lub licencjodawcy mogą według własnego uznania dążyć do dochodzenia swoich praw własności intelektualnej w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo, w tym do wszczęcia postępowania karnego.

4. Wskazówki dla użytkowników.

Niniejsza Witryna może być wykorzystywana przez użytkownika, który chce skontaktować się ze spółką Ferrero, aby podzielić się nią swoimi przemyśleniami, informacjami i materiałami. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść, informacje oraz inne materiały przesyłane na Witrynę (w tym, m.in. koncepcje kreatywne, sugestie i informacje zwrotne/informacje na temat produktów i usług Ferrero) („Treści stworzone przez użytkownika").

Wymienione poniżej kategorie zakazanych treści tworzonych przez użytkowników są jedynie przykładami i nie stanowią wyczerpującej listy. Użytkownik bezwarunkowo zgadza się, nie przekazywać spółce Ferrero żadnych Treści stworzonych przez użytkownika, które:

 • Mają oszczerczy, obraźliwy, obsceniczny, bluźnierczy, kontrowersyjny, podburzający, pornograficzny, nieprzyzwoity lub obraźliwy charakter.
 • Stanowią złamanie lub naruszenie praw własności intelektualnej stron trzecich (m.in. praw do utworów muzycznych, dzieł filmowych, zdjęć lub innych materiałów w odniesieniu, do których użytkownik nie posiada pisemnego upoważnienia właściciela takich materiałów do zamieszczania ich na Witrynie).
 • Naruszają prawa stron trzecich do rozpowszechniania ich wizerunku lub prawa do prywatności.
 • Zawierają groźby, mają przesłanki nękania lub zachęcają do zastraszania, rasizmu, dyskryminacji, fundamentalizmu, nienawiści lub naruszenia nietykalności fizycznych dowolnej grupy lub osoby.
 • Są niedokładne, fałszywe lub wprowadzające w błąd.
 • Są nielegalne lub zachęcają w sposób bezpośredni lub pośredni do podejmowania jakichkolwiek nielegalnych działań.
 • Zachęcają do nielegalnego lub nieautoryzowanego kopiowanie cudzych dzieł chronionych prawem autorskim lub nawiązują do tego rodzaju prac, lub dostarczają informacji dotyczących łamania środków bezpieczeństwa.
 • Zawierają „ukryte” słowa powszechnie uważane za obraźliwe (tj. F@&#).
 • Zawierają wirusy komputerowe lub inne kody komputerowe, pliki lub programy mające na celu zakłócenie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego, sprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego, lub
 • Zawierają dowolne reklamy, materiały promocyjne, niechciane wiadomości, „spam, „ „łańcuszki szczęścia”, „informacje o piramidach finansowych" lub stanowią zachętę o innym charakterze.

Użytkownik przyjmuje niniejszym do wiadomości, że korzystając z Witryny będzie mieć kontakt z treściami i materiałami pochodzącymi z różnych źródeł oraz, że spółka Ferrero nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, stosowność, użyteczność, bezpieczeństwo lub prawa własności intelektualnej do takich treści i materiałów.

Użytkownik nie może używać pająków, robotów, technik eksploracji danych lub innych automatycznych urządzeń lub programów do katalogowania, pobierania lub odtwarzania w inny sposób, przechowywania lub rozpowszechniania treści dostępnych na Witrynie. Ponadto, użytkownik nie może wykorzystywać wymienionych powyżej automatycznych narzędzi do zmieniania treści i wyglądu strony internetowej lub prób obejścia ograniczeń w dostępie i autoryzacji przyznanej użytkownikowi zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania. Użytkownik nie ma prawa odsprzedawać praw do korzystania lub dostępu do niniejszej Witryny osobom trzecim.

5. Tytuł własności do treści stworzonych przez użytkownika.

Prawa do eksploatacji. Na niniejszej Witrynie mogą znajdować się funkcje, które pozwalają użytkownikowi na przesyłanie, udostępnianie, wysyłanie lub publikowanie na niej komentarzy, zdjęć, filmów wideo, utworów muzycznych lub wszelkich innych materiałów lub treści, na których przesłanie możemy zezwolić (Treści tworzone przez użytkownika). Informujemy, że wszelkie treści tworzone przez użytkownika, które użytkownik wysyła, zamieszcza, przesyła lub przekazuje, mogą stać się publicznie dostępne oraz są i będą one traktowane przez spółkę Ferrero, jako niepoufne i niezastrzeżone (z wyjątkiem danych osobowych użytkownika, które będą traktowane zgodnie z postanowieniami naszej Polityki Prywatności). Po przekazaniu treści stworzonych przez użytkownika do Ferrero, stają się one automatycznie własnością Ferrero, a spółka Ferrero staje się wyłącznym właścicielem wszystkich praw, tytułów własności i udziałów w nich (z zastrzeżeniem praw osób trzecich). Ponadto, w takim przypadku, spółka Ferrero i jej podmioty zależne będą mogły swobodnie i bez ograniczeń wykorzystywać treści stworzone przez użytkownika bez konieczności wypłacenia WYNAGRODZENIA oraz BEZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ W STOSUNKU DO UŻYTKOWNIKA, w dowolnym celu (z zastrzeżeniem wszelkich praw osób trzecich), w tym m.in. do:

 • Eksploatacji i odtwarzania treści stworzonych przez użytkownika na całym świecie w mediach elektronicznych lub cyfrowych dowolnego rodzaju w celach komercyjnych, marketingowych i/lub w ramach działań public relations przez czas nieograniczony.
 • Eksploatacji i odtwarzania treści stworzonych przez użytkownika do rozwoju, produkcji, reklamy, promocji i marketingu produktów.

Spółka Ferrero i jej podmioty zależne mają także prawo do powielania, ujawniania, przesyłania, publikowania, transmisji lub zamieszczania w dowolnym medium, edytowania, modyfikowania lub usuwania całości lub dowolnej części Treści stworzonych przez użytkownika. Spółka Ferrero nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie treści stworzonych przez użytkownika ani za jakiekolwiek podobieństwa treści stworzonych przez użytkownika do ewentualnych przyszłych działań lub zastosowań w spółce Ferrero.

6. Linki do innych witryn.

Niniejsza Witryna może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są własnością, nie są zarządzane lub utrzymywane przez naszą firmę.  Wychodząc z naszej Witryny, użytkownik powinien zapoznać się z warunkami i zasadami ochrony prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej. Dodatkowo, użytkownik powinien także ocenić wiarygodność każdej odwiedzanej strony internetowej, która wyświetliła się na ekranie jego komputera, jako jedna z naszych stron internetowych (w tym stron, do których linki znajdują się w wiadomościach elektronicznych). Na Witrynie mogą znajdować się linki, których nie kontrolujemy i nie polecamy, ponieważ nie mamy związku z tymi stronami internetowymi, opublikowanymi na nich treściami, przedstawionymi na nich produktami, usługami lub polityką prywatności. Użytkownik przegląda wszelkie witryny stron trzecich wyłącznie na własną  odpowiedzialność. Pobieranie materiałów z niektórych stron internetowych może wiązać się z ryzykiem naruszenia praw własności intelektualnej lub wprowadzenia wirusów do systemu komputerowego.

7. Polityka Prywatności.

Prywatność danych osobowych użytkownika jest dla nas bardzo ważna. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób i jakie dane gromadzimy, jak je wykorzystujemy, ujawniamy i zarządzamy, należy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, która określa także warunki korzystania z naszych Stron.

8. Zastrzeżenie odpowiedzialności/ Wyłączenie odpowiedzialności.

UŻYTKOWNIK PRZEGLĄDA WSZELKIE WITRYNY STRON TRZECICH WYŁĄCZNIE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. WITRYNA I CAŁE JEJ OPROGRAMOWANIE, USŁUGI, TREŚCI ORAZ TREŚCI TWORZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW UDOSTĘPNIANE ZA JEJ POŚREDNICTWEM SĄ DOSTARCZANE W SWOJEJ AKTUALNEJ POSTACI, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM, M.IN. DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZGODNOŚCI Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, GWARANCJI TYTUŁU WŁASNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DOROZUMIANEJ, W KTÓRYM TO PRZYPADKU NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. NIE ZAPEWNIAMY ANI NIE GWARANTUJEMY, ŻE KORZYSTANIE Z WITRYN, OPROGRAMOWANIA, USŁUG, TREŚCI LUB TREŚCI TWORZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW NIE NARUSZY PRAW OSÓB TRZECICH. NIE GWARANTUJEMY TAKŻE, ŻE WITRYNA, JAKIEKOLWIEK TREŚCI LUB TREŚCI DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY BĘDĄ CAŁKOWICIE BEZPIECZNE, DOSTĘPNE NIEPRZERWANIE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE, LUB, ŻE WITRYNA LUB SERWER, KTÓRY UDOSTĘPNIA WITRYNĘ, JEST WOLNY OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z WITRYNY, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZA TREŚCI I WSZELKIE OŚWIADCZENIA, BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W NIEJ ZAWARTE, TREŚCI DOSTARCZONE PRZEZ OSOBY TRZECIE (W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, TREŚCI NARUSZAJĄCE PRAWA OSÓB TRZECICH), LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB ICH CHARAKTER LUB TREŚCI, LUB JAKIEKOLWIEK INNE KWESTIE DOTYCZĄCE WITRYNY I KORZYSTANIA Z NIEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA. W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z DOWOLNYM CZYNEM ZABRONIONYM, UMOWĄ, ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LUB INNĄ PRAWNĄ PRZESŁANKĄ  ZA WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, POWSTAŁE  W WYNIKU DZIAŁAŃ KARNYCH LUB ODSTRASZAJĄCYCH LUB INNE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, HONORARIA I KOSZTY OBSŁUGI PRAWNEJ, KOSZTY UTRATY ZYSKÓW, DANYCH, MOŻLIWOŚCI, KOSZTY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ SZKODY NIEMAJĄTKOWE/ŚMIERCI SPOWODOWANEJ ZANIEDBANIEM W OPIECE LEKARSKIEJ), Z KTÓRYCH KAŻDA ZOSTAJE NINIEJSZYM WYŁĄCZONA NA MOCY UMOWY STRON, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZOSTALIŚMY POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, CZY TEŻ NIE. UŻYTKOWNIK NIEZADOWOLONY Z WITRYNY MOŻE JEDYNIE ZAPRZESTAĆ Z NIEJ KORZYSTAĆ. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE OKREŚLONYCH RODZAJÓW SZKÓD, W KTÓRYM TO PRZYPADKU NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

9. Odszkodowania.

Korzystając z Witryny, użytkownik zgadza się chronić, zabezpieczyć i zwolnić od odpowiedzialności spółkę Ferrero, jej urzędników, kierownictwo, pracowników, spółkę-matkę, podmioty stowarzyszone, spółki zależne, partnerów biznesowych, deweloperów witryn internetowych, przedstawicieli i agentów (zwanych łącznie „Stronami zwolnionymi") za wszelkie roszczenia, szkody, zobowiązania, straty, koszty lub długi i wydatki (w tym, ale nie wyłącznie, uzasadnione koszty i opłaty z tytułu obsługi prawnej) wynikające z tych roszczeń spowodowanych przez:

 • i. wszelkie naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z niniejszych Warunków korzystania,
 • ii. wszelkie treści tworzone przez użytkownika (w tym, ale nie wyłącznie, roszczenia związane z naruszeniem praw autorskich, znaków towarowych, tajemnicy handlowej lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich, prawa do wykorzystania wizerunku, prawa do prywatności lub zniesławienia),
 • iii. wykorzystania przez użytkownika jakichkolwiek Treści lub funkcji dostępnych na Witrynie lub za jej pośrednictwem (z wyjątkiem przypadków, gdy roszczenie dotyczy naruszenia praw osób trzecich przez materiały stworzone przez Ferrero),
 • iv. naruszenia przez użytkownika obowiązującego prawa lub jakiejkolwiek umowy lub warunków uzgodnionych ze stroną trzecią, które mają zastosowanie do użytkownika, oraz
 • v. wszelkich innych kwestii dotyczących Witryny, dostępu użytkownika oraz jego wykorzystania.

Użytkownik zgadza się dołożyć wszelkich starań, aby współpracować z nami w przygotowaniu linii obrony w każdej tego rodzaju sprawie. Zastrzegamy sobie prawo do zatrudnienia obrony na koszt użytkownika i nadzorowania wszelkich kwestii, które mogą wiązać się z roszczeniami wobec użytkownika.

10. Właściwe prawo/ Jurysdykcja.

Wszystkie sprawy związane z niniejszą Witryną i/lub Warunkami korzystania podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, bez względu na normy kolizyjne lub wybór prawa. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę, że wyłączną właściwość miejscową dla wszelkich postępowań prawnych związanych z Witryną i/lub niniejszymi Warunkami korzystania mają odpowiednie sądy w mieście Luksemburg.

Nasza Witryna jest dostępna na całym świecie, ale Treści omawiane lub przywoływana na Witrynie mogą nie być dostępna dla wszystkich osób lub we wszystkich obszarach geograficznych.

11. Podzielność.

Jeśli jakikolwiek warunek lub postanowienie niniejszych Warunków korzystania zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu przez jakikolwiek przepis prawa lub w świetle polityki publicznej, takie postanowienie zostanie unieważnione w zakresie, w jakim jest ono prawnie nieważne lub niewykonalne, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy i skuteczności.

12. Ustawa Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") (dotyczy wyłącznie Stanów Zjednoczonych).

Zgodnie z naszą polityką, podejmujemy stosowane działania, jeśli otrzymamy zawiadomienie o domniemanym naruszeniu zgodnie z amerykańską ustawą Digital Millennium Copyright Act z 1998 r. („DCMA”). W odpowiedzi usuwamy lub blokujemy dostęp do materiałów, co, do których istnieje podejrzenie, że są przedmiotem działań naruszających prawo. Jeżeli użytkownik uważa w dobrej wierze, że materiały dostępne na jednej z naszych Witryn internetowych naruszają jego prawa autorskie, powinien przesłać odpowiedni wniosek lub zawiadomienie o naruszeniu związanym z Witryną lub zamieszczonymi na niej treściami do wyznaczonego przez  Ferrero przedstawiciela na następujący adres:

Ferrero U.S.A., Inc. Attn: Consumer Relations 7 Sylvan Way, 4th Floor, Parsippany, New Jersey, 07054 Tel.: (800) 688-3552

13. Odstąpienie. Środki zaradcze.

Częściowe lub pełne niewykonanie dowolnych praw lub uchylenie prawa do dochodzenia roszczeń w związku z naruszeniem niniejszych Warunków korzystania przez użytkownika nie narusza i nie wyklucza naszego prawa do wykonywania powyższych praw lub dochodzenia odszkodowań w późniejszym terminie lub na podstawie innego postanowienia niniejszych Warunków korzystania. Nasze prawa i środki ochrony prawnej wynikające z niniejszych Warunków korzystania powinny być rozpatrywane łącznie, a wykonywanie powyższych praw lub środków ochrony prawnej nie ogranicza naszego prawa do korzystania z innych praw lub środków ochrony prawnej.

14. Dane kontaktowe.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące naszej Witryny lub niniejszych Warunków korzystania lub chcesz zgłosić treści, które są twoim zdaniem niezgodne z niniejszymi Warunkami korzystania, skontaktuj się z nami za pośrednictwem internetowego formularza dostępnego w zakładce „Kontakt".

© 2018 Grupa Ferrero. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ferrero logo