LOVED BY GENERATIONS. CRAFTED BY YOU.

Ferrero visual

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Spółka Ferrero International S.A. (zwana dalej "Ferrero") jest zobowiązana chronić prywatność użytkowników strony internetowej Kariera w Ferrero (zwanej dalej „witryną internetową") i dołoży wszelkich starań, aby zapewnić, że dane osobowe użytkowników są traktowane z poszanowaniem ich podstawowych praw i wolności, jak również godności osobistej, ze szczególnym uwzględnieniem poufności i danych osobowych. W celu świadczenia naszych usług prosimy użytkowników o podanie pewnych danych osobowych i informacji i dlatego też, chcielibyśmy wyjaśnić procedury i sposoby postępowania z przekazanymi nam danymi.

Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona, aby przedstawić użytkownikom założenia polityki prywatności Ferrero oraz wyjaśnić, w jaki sposób ich dane osobowe będą przetwarzane podczas korzystania ze strony internetowej. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera także informacje, dzięki którym będą Państwo mogli wyrazić w odpowiednim przypadku zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób świadomy i przemyślany.

Wszelkie informacje i dane, które zostały przekazane nam przez użytkowników lub zostały zebrane w inny sposób przez spółkę Ferrero w związku z korzystaniem z naszej witryny internetowej, będą wykorzystywane przez Ferrero zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (zwanym dalej „RODO"). W związku z tym, każdorazowe przetwarzanie danych osobowych przez spółkę Ferrero będzie zgodne z zasadami określonymi na mocy prawa, zasadami uczciwości, przejrzystości, wykonywane wyłącznie w określonych celach, przechowanie i zakres zbieranych danych będą podlegać ograniczeniom, a do danych będzie miała zastosowanie także zasada dokładności, spójności i poufności.

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych w odniesieniu do wszystkich operacji przetwarzania danych osobowych przeprowadzanych za pośrednictwem witryny internetowej jest spółka Ferrero z siedzibą w Findel Business Center - Complexe B, Rue de Trèves, L-2632 Findel, Luksemburg.

Firma Ferrero wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych („IOD”). W celu uzyskania dowolnych informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez spółkę Ferrero, w tym listy podmiotów zajmujących się przetwarzaniem danych Ferrero, lub wykonania przez użytkownika posiadanych przez niego praw w związku przetwarzania danych przez Ferrero, należy przesłać zgłoszenie na podany powyżej adres pocztowy lub złożyć zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej i przesłać je na adres: privacy@ferrero.com.

2. Przetwarzanie danych osobowych

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podczas odwiedzin witryny internetowej, a w szczególności przekazywania danych i przesyłania dokumentów na witrynę internetową w celu skorzystania z dostępnych na niej do usług, spółka Ferrero może gromadzić i przetwarzać dane dotyczące użytkownika jako osoby fizycznej, co pozwala na bezpośrednią lub identyfikację użytkownika lub pośrednią identyfikację, którą umożliwiają dodatkowe informacje (zwane dalej „Danymi osobowymi").

Dane osobowe, które mogą być przetwarzane przez spółkę Ferrero za pośrednictwem witryny internetowej obejmują:

a. Imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz inne Dane osobowe

Zakładając konto na Witrynie internetowej, zostaniesz poproszony o podanie takich informacji, jak imię i nazwisko, od kogo dowiedziałeś się o  stronie, adres email, numer telefonu, kraj zamieszkania, adres (stan, miasto, kod pocztowy, ulica) oraz historia zatrudnienia i kwalifikacje zawodowe, potwierdzone przesłanym życiorysem/ CV. Powyższe informacje pozwolą spółce Ferrero odpowiednio zarządzać twoim podaniem o pracę podczas ewentualnej rekrutacji.

Spółka Ferrero może także gromadzić i przetwarzać dane osobowe zawarte w profilach zawodowych na kontach kandydatów w mediach społecznościowych (np. LinkedIn), jeśli uzna wykorzystywanie takich danych za konieczne i istotne w kontekście stanowiska, o które dana osoba się ubiega.

b. Szczególne kategorie danych osobowych

Zakładając konto na witrynie internetowej, będziesz mógł przesłać za jej pośrednictwem swoje CV/życiorys do spółki Ferrro. Powyższe dokumenty mogą zawierać Dane osobowe, a zwłaszcza (celowo lub niecelowo) szczególne kategorie Danych osobowych - tzn. „[...] dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia lub danych dotyczących życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej", zgodnie z definicją zawartą w art. 9 Rozporządzenia RODO.

Spółka Ferrero prosi o nieujawnianie w przesyłanych dokumentach żadnych danych osobowych należących do wymienionych wyżej kategorii oraz ich nieudostępnianie w innych zakładkach witryny internetowej, chyba że użytkownik uzna to za absolutnie konieczne. W takim przypadku, Dane osobowe mogą być przetwarzane przez spółkę Ferrero na podstawie wyraźnej zgody użytkownika - art. 9 ust. 1 lit. a) RODO.

c. Przeglądanie danych

Analogicznie do wszystkich innych stron internetowych, działanie naszej witryny wiąże się z wykorzystaniem systemów komputerowych i procedur programowych, które domyślnie zbierają informacje o użytkownikach Witryny. Spółka Ferrero nie gromadzi tego rodzaju danych, aby wykorzystywać je w odniesieniu do określonych użytkowników, ale zbierane w ten sposób dane umożliwiają identyfikację określonych użytkowników bezpośrednio na podstawie zebranych informacji lub poprzez wykorzystanie innych zebranych informacji. W związku z powyższym, tego rodzaju dane są również uważane za Dane osobowe.

Powyższe dane obejmują szereg parametrów związanych z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym użytkownika, takich, jak m.in. adres IP, lokalizacja (kraj), nazwy domen komputera, adres URI ((jednolity identyfikator zasobów), adres zasobów, do których użytkownik chce otrzymać dostęp na stronie internetowej, godzina, o której wysłano zapytanie, sposób przesłania zapytania na serwer, wielkość pliku przesłanego w odpowiedzi za zapytanie, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi przesłanej przez serwer (operacja zakończona pomyślnie, z błędem itp.)

Tego rodzaju dane są wykorzystywane wyłącznie w celu opracowania anonimowych, statystycznych informacji na temat korzystania ze strony internetowej, jak również w celu zapewnienia jej prawidłowego działania oraz identyfikacji ewentualnych błędów i/lub przypadków nieautoryzowanego wykorzystania witryny internetowej.

d. Pliki cookies

Definicje, charakterystyka i zastosowanie standardów

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być wysyłane i zapisywane na komputerze użytkownika lub urządzeniu przenośnym przez odwiedzane przez niego strony internetowe, a następnie ponownie wysyłane do tych samych stron internetowych, kiedy użytkownik ponownie je odwiedza. Strony internetowe wykorzystują pliki cookie, aby "zapamiętywać"  działania i preferencje użytkownika (np. dane niezbędne do logowania, język, wielkość czcionki, inne ustawienia wyświetlania itp.), aby nie trzeba było ich ponownie konfigurować podczas następnej wizyty na danej witrynie internetowej lub podczas przechodzenia na inne strony witryny internetowej.

Pliki cookies są wykorzystywane do elektronicznego uwierzytelniania, monitorowania sesji i przechowywania informacji dotyczących działań wykonywanych przez użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej. Mogą one również zawierać unikalny kod identyfikacyjny, który umożliwia śledzenie aktywności użytkownika podczas przeglądania stron internetowych w celach statystycznych lub reklamowych. Niektóre operacje na stronie internetowej mogą nie być możliwe do wykonania bez użycia plików cookie, które w pewnych przypadkach są technicznie niezbędne do poprawnego działania strony internetowej.

Podczas przeglądania strony internetowej użytkownik może również otrzymywać pliki cookie z witryn internetowych lub serwerów internetowych innych niż odwiedzana strona internetowa (np. pliki cookie stron trzecich).

Istnieją różne rodzaje plików cookie, które w zależności od ich właściwości i funkcji mogą być przechowywane na komputerze lub urządzeniu przenośnym przez różne okresy czasu: „pliki sesyjne", które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki oraz „trwałe pliki cookies", które pozostaną na urządzeniu do upływu ustawionego wcześniej okresu ważności.

Zgodnie z prawem, które może mieć zastosowanie do użytkownika, zgoda użytkownika na wykorzystywanie plików cookie przez witrynę jest nie zawsze wymagana. W szczególności, zgody użytkownika nie wymagają „pliki techniczne”, czyli pliki cookie wykorzystywane wyłącznie do przesyłania wiadomości za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej lub z innych powodów niezbędne do świadczenia usługi, do której użytkownik chce uzyskać dostęp. Innymi słowy, pliki cookie, które są niezbędne do poprawnego działania Witryny lub do wykonywania operacji na prośbę użytkownika, mogą być wykorzystywane bez jego zgody. Mogą to być pliki cookie wykorzystywane do celów analitycznych (wykorzystywane do zbierania zagregowanych informacji na temat liczby użytkowników odwiedzających daną stronę internetową i sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają), pliki cookie dotyczące przeglądania lub sesji (wykorzystywane, aby umożliwić użytkownikowi zalogowanie się) oraz pliki cookie, które zapewniają poprawne działanie funkcji (wykorzystywane do zapamiętywania wyborów ustawionych przez użytkownika podczas korzystania z witryny internetowej, takich jak język lub produkty wybrane do zakupu, w celu zwiększenia wygody korzystania z witryny).

Z drugiej strony, „pliki cookie wykorzystywane do profilowania" - tj. pliki cookie używane do tworzenia profili użytkowników i wysyłania komunikatów reklamowych zgodnie z preferencjami ujawnionymi przez użytkowników podczas przeglądania stron internetowych, zazwyczaj wymagają specjalnej zgody użytkownika, której wyrażenie może różnić się w zależności od obowiązującego prawa.

Rodzaje plików cookie używanych przez witrynę internetową

Niniejsza strona internetowa korzysta z następujących rodzajów plików cookie:

Pliki cookie przeglądarki lub pliki sesyjne, które są niezbędne do poprawnego funkcjonowania witryny i/lub umożliwiają użytkownikowi korzystanie z dostępnych na niej treści i usług.

Analityczne pliki cookie, które pozwalają spółce Ferrero zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej oraz śledzić ruch przychodzący i wychodzący z witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są przetwarzane w formie zagregowanej i zanonimizowanej, bez zbierania informacji identyfikujących konkretnych użytkowników, w związku z czym, korzystanie z tych plików cookie nie wiąże się z wykorzystaniem Danych osobowych użytkownika.

Pliki cookie, które są używane do aktywowania określonych funkcji strony internetowej i konfigurowania witryny zgodnie z wyborami użytkownika (np. językowymi), w celu poprawy jego doświadczeń.

Pliki cookie wykorzystywane do profilowania, obserwowania preferencji  ujawnianych przez użytkownika w trakcie korzystania z Witryny oraz wysyłania komunikatów reklamowych dopasowanych do indywidualnych preferencji.

Spółka Ferrero korzysta również z plików cookie stron trzecich, czyli plików cookie pochodzących ze stron internetowych/ serwerów internetowych innych niż niniejsza strona internetowa, które są wykorzystywane do określonych celów stron trzecich będących właścicielami tych stron internetowych/ serwerów internetowych (w tym do profilowania użytkowników). Powyższe strony trzecie będą zazwyczaj uważane za niezależnych administratorów danych w odniesieniu do ich plików cookie w związku z czym, aby uzyskać więcej informacji na ten temat należy zapoznać się z  polityką prywatności, informacjami lub innymi materiałami odpowiednich stron trzecich. Spółka Ferrero nie sprawuje kontroli i nie ma możliwości ustalenia, w jaki sposób ani w jakim celu powyższe pliki cookie stron trzecich są przez nie wykorzystywane.

Współpracujemy ze stronami trzecimi, aby zarządzać naszymi reklamami na innych stronach internetowych. Nasz partner zewnętrzny może używać plików cookie lub podobnych technologii, aby przesyłać naszym użytkownikom reklamy dopasowane do ich indywidualnych zainteresowań i preferencji dotyczących przeglądanych stron internetowych. Jeśli chcesz zrezygnować z reklam profilowanych w oparciu o twoje zainteresowania, kliknij tutaj, lub jeśli znajdujesz się w Unii Europejskiej, kliknij tutaj. Przypominamy, że będziesz nadal otrzymywać reklamy o charakterze ogólnym.

W zakładce poniżej znajdziesz linki do informacji na temat plików cookie stron trzecich:

 

Pliki cookies wykorzystywane na naszej stronie internetowej

Niniejsza strona wykorzystuje następujące pliki cookie:

Nazwa techniczna

Rodzaj, funkcja i cel pliku cookie Czas aktywności plików

Czas trwania

rmk0

Zaszyfrowany adres email użytkownika, jeśli jest znany. Początkowo tworzone za każdym razem, gdy nowy użytkownik odwiedza stronę Marketing rekrutacji i tworzona jest nowa sesja. Aktualizowane po podaniu przez użytkownika adresu email.

Sesja

rmk1

Zaszyfrowany identyfikator użytkownika, jeśli taki istnieje. Początkowo tworzone za każdym razem, gdy nowy użytkownik odwiedza stronę Marketing rekrutacji i tworzona jest nowa sesja. Aktualizowane, kiedy użytkownik zaloguje się lub stanie się członkiem i otrzyma identyfikator użytkownika.

Sesja

rmk4

Wpisanie adresu email użytkownika do pola Subskrybuj, aby uniknąć konieczności ponownego wpisywania adresu email użytkownika. Początkowo tworzone za każdym razem, gdy nowy użytkownik odwiedza stronę Marketing rekrutacji i tworzona jest nowa sesja. Aktualizowane, kiedy użytkownik modyfikuje swoje preferencje, które są zapisywane na stronie.

Sesja

rmk12

Cyfra, która wskazuje, czy użytkownik zaakceptował banner polityki dotyczącej plików cookie. Jeśli plik cookie nie jest ustawiony, banner może zostać wyświetlony. Jeśli ustawione są pliki cookie, a wartość wynosi 1, banner może zostać wyłączony. Ten plik cookie będzie aktywny przez cały czas trwania sesji użytkownika, bez względu na to, który typ plików cookie jest włączony w całym serwisie. Utworzone jako trwałe pliki cookie po zaakceptowaniu przez użytkownika bannera polityki dotyczącej plików cookie poprzez otwarcie polityki dotyczącej plików cookie lub wybranie opcji „odrzuć banner”.

Sesja

LoadBalancer Cookie

Pliki cookies wykorzystywane w ramach mechanizmu tzw. lepkich sesji (sticky sessions), aby uniknąć wielokrotnego przekierowywania żądania użytkownika.

Sesja

 

Ustawienia plików cookie

Możesz zablokować lub usunąć wszystkie lub niektóre z plików cookie używanych na stronie internetowej, wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki. Twoje preferencje dotyczące plików cookie zostaną zresetowane, jeśli do uzyskania dostępu do strony internetowej będą używane różne przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat ustawienia preferencji dotyczących plików cookie za pośrednictwem przeglądarki, zapoznaj się z instrukcjami zamieszczonymi przez dostawców następujących przeglądare

UWAGA: Jeśli użytkownik zablokuje lub usunie techniczne pliki cookie i/lub pliki umożliwiające poprawne działanie funkcji na stronie internetowej, przeglądanie witryny internetowej może stać się niemożliwe, niektóre usługi lub funkcje strony internetowej mogą stać się niedostępne lub mogą wystąpić inne usterki, w którym to przypadku użytkownik będzie musiał zmodyfikować lub ręcznie wprowadzić pewne informacje lub preferencje za każdym razem, kiedy odwiedza stronę intern

Spółka Ferrero używa na swojej na stronie internetowej narzędzia Google Analytics. Jest to narzędzie opracowane przez Google i wykorzystywane do zbierania informacji, które pozwala na ocenę korzystania z Witryny, analizę  zachowań użytkownika i podnoszenie jego doświadczeń podczas korzystania z Witryny. Więcej informacji na temat możliwości deaktywacji narzędzia Google Analytics można uzyskać na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

3. Cele przetwarzania danych

Spółka Ferrero wykorzystuje Dane osobowe użytkowników zebrane za pośrednictwem Witryny internetowej w celu zarządzania złożonymi wnioskami o pracę w Grupie Ferrero.

4. Legal basis and mandatory / discretionary nature of the processing

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez spółkę Ferrero do wyżej wymienionych celów jest zgoda użytkownika - art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO.

Spółka Ferrero może również powoływać się na uzasadnione względy przy ocenie profili zawodowych w mediach społecznościowych kandydatów ubiegających się o określone stanowiska, w przypadku, w którym taka ocena jest konieczna i istotna w kontekście pracy na danych stanowiskach - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W dobrze rozumianym interesie Ferrero leży upewnienie się, że kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i kompetencje do wykonywania zadań, o które się ubiega.

Przekazanie spółce Ferrero danych osobowych do tych celów nie jest obowiązkowe, ale jeśli użytkownik tego nie zrobi, spółka Ferrero nie będzie w stanie rozpatrzyć złożonego podania o pracę.

Dodatkowo, wszelkie szczególne kategorie Danych osobowych, które użytkownik przekaże spółce Ferrero (jak wspomniano w punkcie 2(b) powyżej) będą przetwarzane przez spółkę Ferrero na podstawie jego/jej wyraźnej zgody - Art. 9 punkt 1 (a) RODO.

5. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane, dla celów wymienionych w punkcie 3, następującym osobom/podmiotom (zwanym dalej Odbiorcami):

  • Inne spółki z Grupy Ferrero, które mogą być zainteresowane danym podaniem o pracę.
  • SAP SuccessFactors (spółka, która nie jest częścią Grupy Ferrero) oraz podwykonawcy techniczni Ferrero działający jako podmioty przetwarzające dane w imieniu Ferrero, wyłącznie na zlecenie spółki.
  • Podmioty publiczne, organy lub władze, którym dane osobowe użytkownika muszą zostać ujawnione zgodnie z obowiązującym prawem lub na podstawie wiążących decyzji powyższych podmiotów, organów lub władz.
  • Osoby upoważnione przez Ferrero do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonywania czynności związanych ze świadczeniem usług za pośrednictwem strony internetowej, które zobowiązały się do zachowania poufności lub podlegają odpowiedniemu zobowiązaniu prawnemu do zachowania poufności (np. pracownicy Ferrero).

6. Przekazywanie danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej

Niektóre dane osobowe użytkownika są udostępniane odbiorcom, którzy mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Spółka Ferrero zapewnia, że powyżsi odbiorcy przetwarzają dane osobowe zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia RODO. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia RODO, podstawą przekazywania danych może być między innymi, decyzja potwierdzająca zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony lub umowy obejmujące standardowe klauzule ochrony danych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Aby otrzymać dodatkowe informacje na ten temat, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych spółki Ferrero pod adresem: privacy@ferrero.com.

7. Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika, wraz z jego kontem, będą przechowywane przez spółkę Ferrero przez okres 18 miesięcy od momentu ich wprowadzenia na stronę internetową lub wprowadzenia przez użytkownika ostatniej modyfikacji. Po upływie tego okresu dane osobowe użytkownika zostaną zniszczone lub zanonimizowane dla celów statystycznych.

Dodatkowo, gdy tylko okaże się, że oferta zatrudnienia nie zostanie złożona kandydatowi lub, że oferta zatrudnienia złożona kandydatowi nie zostanie przez niego przyjęta, dane osobowe kandydata zostaną zniszczone.

8. Nieletni

Spółka Ferrero może sporadycznie oferować pracę w niepełnym wymiarze godzin lub pracę sezonową, która jest odpowiednia dla nieletnich.

Aby osoba niepełnoletnia mogła zarejestrować swoje konto na stronie internetowej, powinna przekazać spółce Ferrero swoje dane osobowe (zob. punkt 2 niniejszej Polityki Prywatności). Zgodnie z prawem, spółka Ferrero może zatwierdzić rejestrację małoletniego, a następnie wykorzystać jego dane osobowe, pod warunkiem, że rodzice lub opiekun osoby nieletniej wyrazili na to uprzednio swoją zgodę. W związku z tym zalecamy, aby rodzic lub opiekun pomagał i doradzał nieletniemu, który zamierza przejrzeć naszą stronę internetową lub uzyskać dostęp do usług świadczonych przez spółkę Ferrero.

Jeśli rodzice/opiekunowie chcieliby uniemożliwić małoletniemu dostęp do Witryny, dostępne są programy, które umożliwiają kontrolę dostępu do Internetu lub określonych stron internetowych.

9. Bezpieczeństwo danych osobowych

Wszystkie dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem Witryny będą przechowywane i przetwarzane w sposób minimalizujący ryzyko ich zniszczenia, utraty (w tym przypadkowej utraty), nieautoryzowanego dostępu/wykorzystania lub wykorzystania niezgodnego z pierwotnym celem zbierania danych. Bezpieczeństwo danych osobowych gwarantują techniczne i organizacyjne zabezpieczenia wprowadzone przez Ferrero.

Aby uzyskać aktualną listę zabezpieczeń wprowadzonych na Witrynie, należy wysłać zapytanie na adres inspektora danych osobowych Ferrero: privacy@ferrero.com.  

10. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z art. 15 i kolejnymi artykułami RODO, użytkownik, jako osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od spółki Ferrero, w dowolnym terminie, dostępu do swoich danych osobowych, poprawienia i usunięcia swoich danych osobowych, jak również sprzeciwić się ich przetwarzaniu. Użytkownik ma również prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 Rozporządzenia RODO. Dodatkowo,  w przypadkach określonych w art. 20 RODO, użytkownik ma prawo uzyskać dostęp do danych osobowych przekazanych spółce Ferrero w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie elektronicznym.

Pisemne wnioski należy przesyłać do Ferrero na adres: privacy@ferrero.com.

Jeśli masz ewentualne pytania dotyczące ochrony prywatności lub wykorzystania danych, na które nie udało się nam odpowiedzieć w wyczerpujący sposób, skontaktuj się z naszą zewnętrzną firmą z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, która odpowiada (bezpłatnie) na zapytania użytkowników pod adresem:https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Użytkownicy mają także prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych w UE lub organu ochrony danych osobowych w Luksemburgu (CNPD pod adresem https://cnpd.public.lu/fr/support/contact.html), jeśli uważają, że ich dane zostały przetworzone w sposób niezgodny z prawem.

11. Nowelizacje

Niniejsza Polityka Prywatności weszła w życie 1 maja 2018 r.

Spółka Ferrero zastrzega sobie prawo do częściowej lub pełnej nowelizacji niniejszej Polityki Prywatności lub aktualizacji jej treści, np. w wyniku zmian w obowiązującym prawie. Spółka Ferrero poinformuje użytkowników o takich zmianach, gdy tylko zostaną one wprowadzone i staną się wiążące, natychmiast po ich  opublikowaniu na stronie internetowej. Spółka Ferrero zachęca użytkowników do regularnego odwiedzania tej strony internetowej w celu zapoznania się z najnowszą, zaktualizowaną wersją Polityki Prywatności. Dzięki temu, osoby korzystające z niniejszej witryny będą na bieżąco informowane, w jaki sposób spółka Ferrero gromadzi i wykorzystuje ich dane osobowe.

Ferrero logo