LOVED BY GENERATIONS. CRAFTED BY YOU.
Ferrero visual

Polityka Prywatności

Spółka Ferrero International S.A. (zwana dalej „Ferrero”) dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność użytkowników witryny internetowej Ferrero Careers (zwanej dalej „Witryną”) i uczyni wszystko, co w jej mocy, aby Dane osobowe użytkowników były traktowane z poszanowaniem podstawowych praw i wolności oraz godności osobistej użytkowników, ze szczególnym naciskiem na poufność informacji osobowych. Aby móc świadczyć nasze usługi, prosimy użytkowników o podanie pewnych dotyczących ich informacji i danych szczegółowych, dlatego też chcielibyśmy wyjaśnić procedury i tryb postępowania z dostarczonymi nam danymi.

Niniejsza Polityka prywatności została opracowana w celu umożliwienia użytkownikom zrozumienia zasad obowiązujących w Ferrero w odniesieniu do prywatności użytkowników oraz sposobu postępowania z ich danymi osobowymi podczas korzystania przez nich z Witryny. W niniejszej Polityce prywatności przedstawiono również odpowiednie informacje umożliwiające użytkownikom wyrażenie zgody na przetwarzanie ich Danych osobowych w sposób wyraźny i świadomy, w przypadkach gdy ma to zastosowanie.

Co do zasady wszelkie informacje i dane podane przez użytkowników lub zebrane w inny sposób przez Ferrero w związku z Witryną będą wykorzystywane przez Ferrero zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 2016/679 (zwanym dalej „RODO”). Oznacza to w szczególności, że przetwarzanie Danych osobowych przez Ferrero będzie odbywać się z poszanowaniem zasad zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu, ograniczenia przechowywania danych, minimalizacji danych, prawidłowości, integralności i poufności.

1. Administrator danych

Administratorem danych dla potrzeb wszystkich operacji przetwarzania Danych osobowych dokonywanych za pośrednictwem Witryny jest spółka Ferrero z siedzibą w w Senningerberg pod adresem 16 Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg.

Spółka Ferrero powołała Inspektora ochrony danych („IOD"). Użytkownik chcący uzyskać informacje na temat przetwarzania jego Danych osobowych przez Ferrero, w tym wykaz podmiotów przetwarzających dane w imieniu Ferrero, lub skorzystać z przysługujących mu praw w zakresie przetwarzania jego danych przez Ferrero, może przesłać stosowną prośbę na nasz adres pocztowy podany powyżej lub pocztą elektroniczną na adres privacy@ferrero.com.

2. Dane osobowe podlegające przetwarzaniu

Podczas korzystania z Witryny przez użytkownika, a w szczególności podczas przekazywania informacji i przesyłania dokumentów do Witryny w celu uzyskania dostępu do usług Witryny, Ferrero może zbierać i przetwarzać informacje dotyczące użytkownika jako osoby fizycznej oraz informacje umożliwiające zidentyfikowanie użytkownika bezpośrednio lub w połączeniu z dodatkowymi informacjami (w dalszej części zwane „Danymi osobowymi”)

Ferrero może przetwarzać za pośrednictwem Witryny następujące Dane osobowe:

a. Imię i nazwisko, dane kontaktowe i inne zwykłe Dane osobowe

Podczas zakładania konta w Witrynie użytkownik zostanie poproszony o podanie informacji takich jak imię i nazwisko, źródła przekierowania do Witryny, adres email, numer telefonu, kraj zamieszkania, adres zamieszkania (stan, miasto, kod pocztowy, ulica) oraz kwalifikacje zawodowe i historia zatrudnienia - poprzez przesłanie CV/życiorysu za pośrednictwem Witryny. Dzięki tym informacjom Ferrero będzie w stanie odpowiednio zarządzać nadesłanym przez użytkownika podaniem o zatrudnienie w związku z ewentualną rekrutacją.

Ferrero może także zbierać i przetwarzać Dane osobowe ujawnione w publicznych profilach zawodowych na kontach kandydatów w mediach społecznościowych (np. LinkedIn), jeśli uzna wykorzystywanie takich danych za konieczne i istotne w kontekście pełnienia stanowiska, o które dana osoba się ubiega.

b. Szczególne kategorie Danych osobowych

Tworząc konto w Witrynie użytkownik będzie mógł przesyłać Ferrero za pośrednictwem Witryny dokumenty stanowiące CV/życiorys użytkownika. Dokumenty te mogą zawierać Dane osobowe. W szczególności mogą one ujawniać (nieumyślnie lub celowo) szczególne kategorie Danych osobowych − tj. „[...] dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz […] dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby”, o których mowa w art. 9 RODO.

Prosimy użytkowników o nieujawnianie żadnych Danych osobowych należących do tych kategorii we wspomnianych dokumentach lub w innych częściach Witryny, chyba że uznają to za bezwzględnie konieczne. W takim przypadku wspomniane Dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez Ferrero na podstawie wyraźnej zgody użytkownika − art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

c. Dane dotyczące przeglądania

Tak jak to ma zwykle miejsce w przypadku każdej innej witryny internetowej, działanie Witryny wiąże się z wykorzystywaniem systemów komputerowych i procedur wykonywanych przez oprogramowanie, które zbierają informacje o użytkownikach Witryny w ramach rutynowego działania. Pomimo że Ferrero nie zbiera tych informacji w celu powiązania ich z konkretnymi użytkownikami, może istnieć możliwość zidentyfikowania tych użytkowników albo bezpośrednio na podstawie tych informacji, albo poprzez wykorzystanie innych zebranych informacji. Tego typu informacje również uznawane są za Dane osobowe.

Informacje te obejmują kilka parametrów związanych z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym użytkownika, w tym jego adres IP, lokalizację (kraj), nazwy domen jego komputera, adresy URI (Uniform Resource Identifier) zasobów, o które pyta użytkownik w Witrynie, godzinę przesłania zapytania, metodę stosowaną do wysyłania zapytań do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi na zapytanie, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi wysłanej przez serwer (pomyślnie, błąd, itp.) itd.

Dane te są wykorzystywane wyłącznie do tworzenia anonimowych statystyk dotyczących korzystania z Witryny, a także do zapewnienia jej prawidłowego działania i identyfikacji wszelkich błędów i/lub przypadków nadużywania Witryny.

d. Pliki cookie

Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie w Witrynie można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

3. Cele przetwarzania

Ferrero zamierza wykorzystywać Dane osobowe użytkowników zebrane za pośrednictwem Witryny w celu zarządzania złożonymi podaniami dotyczącymi ewentualnych rekrutacji na stanowiska w Grupie Ferrero.

4. Podstawa prawna i obowiązkowy/uznaniowy charakter przetwarzania

Podstawą prawną dla Ferrero do przetwarzania Danych osobowych użytkowników w wyżej wymienionych celach jest zgoda użytkownika − art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Ferrero może również powoływać się na swój uzasadniony interes przy ocenie profili zawodowych w mediach społecznościowych kandydatów ubiegających się o określone stanowiska, w przypadku w którym taka ocena jest konieczna i istotna w kontekście pracy na danych stanowiskach − art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W uzasadnionym interesie Ferrero leży upewnienie się, że kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i kompetencje do wykonywania zadań na stanowisku, o które się ubiega.

Podanie danych osobowych Ferrero w tym celu nie jest obowiązkowe, jednak w przypadku nieprzekazania takich informacji przez użytkownika Ferrero nie będzie w stanie rozpatrzyć żadnego nadesłanego przez niego podania.

Ponadto wszelkie szczególne kategorie Danych osobowych podane Ferrero przez użytkownika (jak wspomniano w pkt. 2 lit. b) powyżej) będą przetwarzane przez Ferrero na podstawie wyraźnej zgody użytkownika − art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

5. Odbiorcy Danych osobowych

Dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępniane, w celach wymienionych w pkt. 3, następującym osobom/podmiotom (zwanym dalej „Odbiorcami”):

  • innym spółkom z Grupy Ferrero, które mogą być zainteresowane podaniem użytkownika;
  • SAP SuccessFactors (spółce spoza grupy Ferrero) oraz podwykonawcom technicznym Ferrero działającym jako podmioty przetwarzające dane w imieniu Ferrero i wyłącznie na polecenie Ferrero;
  • podmiotom, organom lub władzom publicznym, którym Dane osobowe użytkownika muszą zostać ujawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami lub na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć tych podmiotów, organów lub władz;
  • osobom upoważnionym przez Ferrero do przetwarzania Danych osobowych niezbędnych do wykonywania czynności związanych ze świadczeniem usług za pośrednictwem Witryny, które zobowiązały się do zachowania poufności lub podlegają właściwemu, prawnemu zobowiązaniu do zachowania poufności (np. pracownicy Ferrero).

6. Przekazywanie Danych osobowych poza Unię Europejską

Niektóre z Danych osobowych użytkownika są udostępniane Odbiorcom, którzy mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Ferrero zapewnia, że Dane osobowe użytkownika są przetwarzane przez tych Odbiorców zgodnie z wymogami RODO. Zgodnie z RODO takie przekazywanie danych może być dokonywane między innymi na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych lub umów zawierających standardowe klauzule ochrony danych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać od IOD Ferrero, pisząc na adres privacy@ferrero.com.

7. Przechowywanie Danych osobowych

Dane osobowe użytkownika wraz z jego kontem będą przechowywane przez Ferrero przez okres 18 miesięcy od momentu ich wprowadzenia do Witryny lub od ich ostatniej modyfikacji dokonanej przez użytkownika. Po tym okresie Dane osobowe użytkownika zostaną zniszczone lub zanonimizowane do celów statystycznych.

8. Osoby młodociane

Ferrero może sporadycznie oferować pracę w niepełnym wymiarze godzin lub pracę sezonową, która jest odpowiednia dla osób młodocianych.

Aby osoba młodociana mogła zarejestrować konto w Witrynie, powinna przekazać Ferrero swoje Dane osobowe (zob. punkt 2 niniejszej Polityki prywatności). Aby spółka Ferrero mogła zgodnie z prawem zatwierdzić rejestrację osoby młodocianej, a następnie wykorzystać jej Dane osobowe, rodzice lub opiekun osoby młodocianej muszą wyrazić na to zgodę. W związku z tym zalecamy, aby rodzic lub opiekun prawny pomagał i doradzał osobie młodocianej, która zamierza przejrzeć naszą Witrynę lub uzyskać dostęp do usług świadczonych przez Ferrero.

Jeśli rodzice/opiekunowie prawni chcieliby uniemożliwić osobie młodocianej uzyskanie dostępu do Witryny, dostępne są programy, które umożliwiają kontrolę dostępu do Internetu lub określonych witryn internetowych.

9. Bezpieczeństwo Danych osobowych

Wszystkie Dane osobowe zebrane za pośrednictwem Witryny będą przechowywane i przetwarzane w sposób ograniczający do minimum ryzyko ich zniszczenia, utraty (w tym przypadkowej), nieuprawnionego dostępu/wykorzystania lub dalszego wykorzystania danych niezgodnego z pierwotnym celem ich zebrania. Jest to możliwe dzięki technicznym i organizacyjnym środkom bezpieczeństwa wprowadzonym przez Ferrero.

W celu uzyskania zaktualizowanej listy środków bezpieczeństwa przyjętych w odniesieniu do Witryny, należy wysłać zapytanie do IOD Ferrero na adres privacy@ferrero.com.

10. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z art. 15 i następnymi RODO użytkownik będący osobą, której dane dotyczą, jest uprawniony do żądania od Ferrero w dowolnym momencie dostępu do swoich Danych osobowych oraz ich sprostowania i usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Użytkownik jest również uprawniony do żądania ograniczenia przetwarzania swoich Danych osobowych w przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO jak również do uzyskania Danych osobowych, które przekazał Ferrero, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, w przypadkach określonych w art. 20 RODO.

Zgłoszenia w tym zakresie należy kierować na piśmie do Ferrero na adres: privacy@ferrero.com.

Użytkownicy mający pytania lub wątpliwości dotyczące ochrony prywatności lub wykorzystania danych, na które nie uzyskali satysfakcjonującej odpowiedzi w niniejszej Polityce, proszeni są o skontaktowanie się ze współpracującą z nami zewnętrzną firmą z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, która odpowiada (bezpłatnie) na zapytania użytkowników pod adresem: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Użytkownicy, którzy uważają, że wykorzystaliśmy ich dane w sposób niezgodny z prawem, mają również prawo do złożenia skargi do lokalnego, unijnego urzędu ochrony danych lub do organu ochrony danych w Luxemburgu (CNPD na https://cnpd.public.lu/fr/support/contact.html).

11. Zmiany

Niniejsza Polityka prywatności weszła w życie z dniem 1 maja 2018 roku. Jej ostatnia zmiana została dokonana 21 kwietnia 2021 roku.

Ferrero zastrzega sobie prawo do częściowej lub całkowitej zmiany niniejszej Polityki prywatności lub jedynie aktualizacji jej treści, np. w wyniku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Ferrero poinformuje użytkowników (poprzez wyskakujące okienko w Witrynie oraz powiadomienia email wysyłane do użytkowników znajdujących się na listach mailingowych Ferrero) o jakichkolwiek istotnych zmianach niezwłocznie po ich wprowadzeniu. Zmiany takie staną się wiążące natychmiast po ich opublikowaniu w Witrynie.

 

OneTrust Cookies Settings button end -->

Ferrero logo