LOVED BY GENERATIONS. CRAFTED BY YOU.
Ferrero visual

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony prywatności

Ferrero International S.A. (zwana dalej „Ferrero”) zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników witryny internetowej Ferrero Careers (zwanej dalej „Witryną”) oraz do przestrzegania mających zastosowanie przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych w kontekście rekrutacji.

Użytkownicy niniejszej Witryny oraz kandydaci (zwani dalej „użytkownikiem” lub „użytkownikami”) są proszeni o podanie określonych danych osobowych (zwanych dalej „Danymi Osobowymi") podczas rejestracji w niniejszej Witrynie Internetowej lub ubiegania się o stanowisko w Grupie Ferrero. Niniejsza klauzula informacyjna („Klauzula”) ma na celu poinformowanie użytkowników o sposobie przetwarzania ich danych osobowych przez Ferrero w kontekście rekrutacji.

Zakres niniejszej Klauzuli jest ograniczony do czynności przetwarzania danych prowadzonych przez Ferrero i inne spółki Grupy Ferrero w celach rekrutacyjnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane w celach technicznych lub innych podczas uzyskiwania dostępu do niniejszej Witryny i przeglądania jej, należy zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie .

1. Kim jesteśmy?

Ferrero posiada siedzibę i centralę w Luksemburgu przy Route de Trêves 16, L-2633 Senningerberg, Luksemburg. Przetwarzając Dane Osobowe użytkownika w celach rekrutacyjnych, Ferrero występuje w charakterze administratora danych wraz z konkretną spółką, do której użytkownik złożył podanie.

Ferrero powołała Inspektora Ochrony Danych („IOD”). Nasz IOD należy do większego zespołu ds. prywatności, w którego skład wchodzą pozostali lokalni IOD i koordynatorzy ds. prywatności. Użytkownicy mający jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania ich Danych Osobowych przez Ferrero lub chcący skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw do ochrony danych (patrz poniżej, punkt 8. Jakie prawa przysługują użytkownikom w zakresie ochrony danych?), mogą przesłać nam swoje pytania pocztą elektroniczną na adres dpo.poland@ferrero.com.

2. Jakie gromadzimy Dane Osobowe na temat użytkowników?

W kontekście rekrutacji Ferrero gromadzi Dane Osobowe bezpośrednio od użytkowników lub z innych źródeł, jak wyjaśniono poniżej.

Niektóre podstawowe dane identyfikacyjne, dane kontaktowe lub informacje o kwalifikacjach zawodowych użytkowników są niezbędne do tego, aby mogli oni zarejestrować się w Witrynie lub ubiegać się o stanowisko. Takie niezbędne Dane Osobowe są oznaczone jako obowiązkowe w Witrynie i w trakcie całego procesu ubiegania się o pracę. Zwracamy uwagę, że Ferrero nie będzie w stanie potwierdzić rejestracji użytkownika ani rozpatrzyć jego podania o pracę, jeśli nie wyrazi on zgody na podanie tych niezbędnych Danych Osobowych.

a. Dane Osobowe zbierane bezpośrednio od użytkowników

Podczas rejestracji w Witrynie lub ubiegania się o stanowisko użytkownik zostanie poproszony o podanie różnych Danych Osobowych, takich jak:

  • Dane identyfikacyjne: obejmują one imię i nazwisko, datę urodzenia, narodowość lub kraj zamieszkania.
  • Dane kontaktowe: obejmują adres e-mail, numer telefonu lub adres pocztowy.
  • Informacje o kwalifikacjach zawodowych użytkownika: obejmują one informacje o wykształceniu i kompetencjach użytkownika (np. kopie certyfikatów lub dyplomów ukończenia szkoleń), a także informacje o obecnym lub przeszłym doświadczeniu zawodowym (np. kopia CV użytkownika, list motywacyjny lub listy z referencjami).

Aplikując na stanowisko i przesyłając do niniejszej Witryny dokumenty, takie jak CV lub list motywacyjny, użytkownik może (nieumyślnie) udostępnić informacje, które nie są przez nas wymagane i mogą być uważane za wrażliwe w świetle mających zastosowanie przepisów o ochronie prywatności i danych osobowych. Wrażliwe Dane Osobowe zazwyczaj obejmują informacje dotyczące stanu zdrowia, pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych, przynależności do związków zawodowych, orientacji seksualnej lub informacji o karalności użytkownika. Ferrero prosi użytkowników o nieudostępnianie jakichkolwiek wrażliwych Danych Osobowych w ramach ubiegania się użytkowników o pracę, chyba że jest to wymagane przez prawo. Jeśli użytkownik dobrowolnie zdecyduje się udostępnić nam wrażliwe Dane Osobowe, uznamy, że uzyskaliśmy od niego wyraźną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie takich danych podczas rozpatrywania jego podania o pracę.

b. Dane Osobowe zgromadzone z innych źródeł

Oprócz informacji dostarczonych przez użytkowników możemy również gromadzić i przetwarzać publicznie dostępne Dane Osobowe z różnych źródeł, takich witryny internetowe poświęcone biznesowi i zatrudnieniu lub platformy mediów społecznościowych (np. LinkedIn, Xing, Reuters itp.), gdy tylko zostanie to uznane za istotne dla konkretnego stanowiska.

Możemy również gromadzić informacje od agencji rekrutacyjnych, konsultantów lub witryn internetowych związanych z zatrudnieniem, którym użytkownik wcześniej udostępnił swoje Dane Osobowe i które są upoważnione do dalszego ujawniania takich Danych Osobowych. Zazwyczaj ma to miejsce na przykład w przypadku, gdy użytkownik zlecił agencji rekrutacyjnej udostępnienie swojego CV jednej lub kilku firmom, które mogą być zainteresowane jego profilem, w tym Ferrero. Aby mieć pewność, że uzyskujemy takie informacje zgodnie z prawem, współpracujemy wyłącznie z godnymi zaufania partnerami rekrutacyjnymi, którzy zobowiązali się do przestrzegania wszystkich mających zastosowanie przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych.

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania?

Dane Osobowe użytkowników (wyszczególnione powyżej w punkcie 2. Jakie gromadzimy Dane Osobowe na temat użytkowników?) będą przetwarzane przez Ferrero wyłącznie w celach rekrutacyjnych. W szczególności takie Dane Osobowe będą wykorzystywane do komunikacji z użytkownikiem w związku z jego podaniem o pracę, do oceny jego przydatności do pracy na danym stanowisku oraz – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania o pracę użytkownika – do złożenia mu oferty lub zawarcia z nim umowy o pracę lub podobnej umowy.

Gdy gromadzimy Dane Osobowe bezpośrednio od użytkownika, w zależności od charakteru Danych Osobowych i etapu procesu rekrutacji, podstawą prawną takiego przetwarzania jest (i) na etapie wstępnej selekcji – nasz uzasadniony interes polegający na ocenie przydatności użytkownika do pracy na danym stanowisku, (ii) na etapie zatrudniania – konieczność podjęcia kroków w celu zawarcia z użytkownikiem umowy o pracę lub podobnej umowy, na wniosek użytkownika, lub (iii) w przypadku wszelkich (niewymaganych) wrażliwych Danych Osobowych, które użytkownik nam udostępnił – jego wyraźna zgoda.

Gdy gromadzimy Dane Osobowe użytkownika z innych źródeł, podstawą prawną jest (i) zgoda użytkownika (zazwyczaj, gdy użytkownik wyraził zgodę na udostępnienie swoich Danych Osobowych przez agencję rekrutacyjną), (ii) fakt, że Dane Osobowe zostały wyraźnie upublicznione przez użytkownika, lub (iii) nasz uzasadniony interes polegający na sprawdzeniu przydatności użytkownika do pracy na danym stanowisku na podstawie publicznie dostępnych informacji (zazwyczaj, gdy użytkownik utworzył publiczny profil na platformie mediów społecznościowych, takiej jak LinkedIn).

W każdym przypadku, gdy przetwarzanie Danych Osobowych użytkownika opiera się na jego zgodzie, użytkownik może wycofać taką zgodę w dowolnym momencie, wysyłając nam wiadomość e-mail na adres dpo.poland@ferrero.com. Nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałej części procesu ubiegania się o pracę przez użytkownika ani na zgodność z prawem przetwarzania Danych Osobowych użytkownika w oparciu o jego zgodę przed jej wycofaniem.

4. Komu udostępniamy Dane Osobowe użytkowników?

Ferrero dba o prywatność użytkowników i udostępnia ich Dane Osobowe wyłącznie osobom, których zaangażowanie jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji (zwanym dalej „Odbiorcami”). Dane Osobowe użytkowników będą przekazywane w szczególności następującym Odbiorcom:

  • specjalistom ds. zasobów ludzkich i administratorom spółki, w której użytkownik ubiega się o stanowisko (może to być Ferrero, dowolny podmiot Grupy Ferrero lub spółka powiązana z Ferrero, zgodnie z opisem stanowiska) oraz w niektórych przypadkach kierownikom, przełożonym lub współpracownikom, z którymi użytkownik może pracować; oraz
  • specjalistom ds. zasobów ludzkich i administratorom innych spółek Grupy Ferrero, którzy mogą być zainteresowani profilem użytkownika.

Zapewnienie poufności Danych Osobowych użytkowników jest dla nas ważne. W związku z tym pracownicy upoważnieni przez Ferrero do przetwarzania Danych Osobowych użytkowników w kontekście rekrutacji (np. specjaliści ds. zasobów ludzkich) podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

Zwracamy uwagę, że poza wyżej wymienionymi Odbiorcami dostęp do informacji o koncie użytkownika i innych danych technicznych (np. danych do logowania itp.) może uzyskać administrator Witryny, tj. firma SAP SuccessFactors. W wyjątkowych przypadkach SAP SuccessFactors może również uzyskać dostęp do Danych Osobowych użytkowników w celach związanych z bezpieczeństwem i konserwacją (np. w celu tworzenia kopii zapasowych, migracji serwerów, konserwacji oprogramowania itp.). W takim przypadku SAP SuccessFactors musi również przestrzegać wszystkich mających zastosowanie przepisów o ochronie danych i nie będzie wykorzystywać Danych Osobowych użytkowników w żadnym niedozwolonym celu.

W wyjątkowych przypadkach Ferrero może być również zobowiązana do przekazania Danych Osobowych użytkowników podmiotowi lub organowi publicznemu z mocy prawa lub na podstawie wiążącego nakazu wydanego przez podmiot lub organ publiczny. Ferrero przekaże im Dane Osobowe użytkownika tylko wtedy, gdy będzie to bezwzględnie wymagane przez prawo.

5. Czy przekazujemy Dane Osobowe poza granice kraju użytkownika?

W przypadku ubiegania się o stanowisko w spółce znajdującej się poza krajem, w którym użytkownik obecnie przebywa lub jest zatrudniony, każde transgraniczne przekazanie Danych Osobowych użytkownika będzie odbywać się zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych.

W szczególności, gdy Dane Osobowe są przekazywane od Ferrero do Odbiorcy znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) (takiego jak spółka Grupy Ferrero, do której użytkownik złożył podanie), Ferrero dopilnuje, aby takie przekazanie nie obniżyło poziomu ochrony Danych Osobowych użytkownika. Jeśli kraj docelowy nie jest objęty decyzją stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony przyjętą przez Komisję Europejską, Ferrero wykorzysta narzędzie do przekazywania danych, które zapewni równoważny poziom ochrony Danych Osobowych użytkownika, takie jak standardowe klauzule umowne wstępnie zatwierdzone przez Komisję Europejską. Tam, gdzie to konieczne, Ferrero wdroży również środki uzupełniające, takie jak szyfrowanie, w celu lepszej ochrony Danych Osobowych użytkownika podczas ich transgranicznego przekazywania i po jego zakończeniu. W przypadku jakichkolwiek pytań w tym zakresie lub w celu uzyskania kopii informacji o odpowiednim narzędziu do przekazywania danych, prosimy o kontakt pod adresem dpo.poland@ferrero.com.

6. Jak długo przechowujemy Dane Osobowe użytkowników?

Dane Osobowe użytkowników będą przechowywane przez Ferrero przez okres od 18 miesięcy do maksymalnie 2 lat od momentu ich wprowadzenia w Witrynie lub od ich ostatniej modyfikacji przez użytkownika (np. w przypadku aktualizacji CV). Po upływie tego okresu Dane Osobowe użytkownika zostaną usunięte lub w pełni zanonimizowane.

Jeśli użytkownik zarejestruje się w Witrynie, jego konto pozostanie aktywne przez okres 18 miesięcy od dnia ostatniego zalogowania się przez użytkownika. Po upływie tego okresu konto użytkownika zostanie wyłączone, a jego dane usunięte.

W każdym przypadku, jeśli użytkownik będzie chciał, abyśmy usunęli jego Dane Osobowe przed końcem obowiązującego okresu przechowywania, będzie mógł sformułować takie żądanie, kontaktując się z nami pod adresem dpo.poland@ferrero.com (patrz poniżej, punkt 8. Jakie prawa przysługują użytkownikom w zakresie ochrony danych?).

7. Czy przyjmujemy podania od osób niepełnoletnich?

Okazjonalnie możemy oferować praktyki, a także pracę w niepełnym wymiarze godzin lub pracę sezonową odpowiednie dla osób niepełnoletnich. Aby osoba niepełnoletnia mogła zarejestrować się w Witrynie i ubiegać się o stanowisko, jej rodzice lub opiekun prawny muszą wyrazić na to zgodę. W związku z tym zalecamy, aby rodzic lub opiekun prawny udzielił pomocy i wskazówek każdej osobie niepełnoletniej, która chce utworzyć konto w Witrynie lub ubiegać się o stanowisko za pośrednictwem Witryny.

8. Jakie prawa przysługują użytkownikom w zakresie ochrony danych?

Użytkownikom przysługują różne prawa w zakresie ochrony danych. Użytkownicy mogą skorzystać z tych praw w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, pisząc na adres dpo.poland@ferrero.com. Prawa te obejmują: (i) prawo do uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących przetwarzania Danych Osobowych użytkownika, (ii) prawo dostępu do Danych Osobowych użytkownika i uzyskania ich kopii, (iii) prawo do żądania sprostowania Danych Osobowych użytkownika, jeśli są one niedokładne lub niekompletne, (iv) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych użytkownika lub prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania przez nas, (v) prawo do przenoszenia danych, a także (vi) prawo do żądania usunięcia Danych Osobowych użytkownika.

Należy pamiętać, że prawa te nie są bezwzględne. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami w celu skorzystania z jednego z tych praw, najpierw przeanalizujemy jego żądanie, aby ocenić, czy możemy na nie odpowiedzieć pozytywnie. W każdym przypadku skontaktujemy się z użytkownikiem tak szybko, jak to możliwe.

Jeśli użytkownik będzie uważać, że Ferrero nie rozpatrzyła jego żądania prawidłowo lub naruszyła mające zastosowanie przepisy o ochronie danych, może złożyć skargę do luksemburskiego organu ochrony danych (Commission Nationale pour la Protection des Données) lub do lokalnego organu ochrony danych.

9. Informacje ogólne

Niniejsza Klauzula została ostatnio zmieniona w listopadzie 2023 r. Ferrero może okresowo aktualizować niniejszą Klauzulę. Z tego względu zachęcamy użytkowników do regularnego odwiedzania tej strony, aby być na bieżąco.

Ferrero logo